FIZIKA DARSLARIDA ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI
pdf

How to Cite

Sattorova , S. D. (2023). FIZIKA DARSLARIDA ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Confrencea, 11(1), 235–238. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1023

Abstract

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fizika
darslarini zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foysdalanib tashkil qilishning
ahamiyati bayon qilingan bo‘lib, “elektr toki” bobi mavzulariga doir
mashg‘ulotlarni tashkil qilish metodikasi ko‘rsatilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Sattorova D.Yu Sattorova