FIZIKADAN O‘QUV LABORATORIYA EKSPERIMENTI FIZIKA KURSINING AJRALMAS QISMIDIR
pdf

How to Cite

I.M.Kokanbayev, I. (2023). FIZIKADAN O‘QUV LABORATORIYA EKSPERIMENTI FIZIKA KURSINING AJRALMAS QISMIDIR. Confrencea, 11(1), 239–242. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1024

Abstract

Pedagogik oliy o‘quv yurtlarida (POO‘Y) fizik praktikumdan laboratoriya
ishlarini bajarishda, fizika fanini o‘rganishda labaratoriya mashg‘ulotlarga
quyidagi talablar: o‘z bilimlarini oshirishlari, olgan nazariy bilimlarini
mustahkamlashlari, fizikaning asosiy tushuncha va qonunlarini chuqurroq
tushunish va anglab olishga erishishlari, asbob va qurilmalar, o‘lchov asboblari
bilah ishlash malakasiga ega bo‘lishlari va tajriba natijalarini ishlab o‘rganishlari
lozim. Laboratoriya ishlarini bajarishda talaba oldindan tayyorgarlik ko‘rishi,
buning uchun u ishning tavsifi bilah tanishib, qisqacha yozishi hamda ishni
bajarishda foydalanadigan adabiyotlar bilan tanishishi kerak.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 I.M.Kokanbayev I.M.Kokanbayev