ЗАМОНАВИЙ НОАНИҚЛИК ДАВРИДА ЁШЛАРНИНГ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ОИД ЁНДАШУВЛАР
pdf

How to Cite

Жалалова, Ж. Г. (2024). ЗАМОНАВИЙ НОАНИҚЛИК ДАВРИДА ЁШЛАРНИНГ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ОИД ЁНДАШУВЛАР. Confrencea, 3, 93–97. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1319

Abstract

Мақолада “ноаниқлик” замонавий даврни ифодоловчи хусусиятлардан
бири эканлиги таъкидланади. Муаллиф мақолада ноаниқлик тушунчасининг
фанга кириб келиши, онтологик ва гносеологик моҳиятини таҳлил этади.
Бизни қуршаб олган дунё тобора мураккаблашиб, тез ўзгарувчан бўлиб хавфхатар, таҳлика, таваккал, ноаниқлик, тасодиф каби атрибутлар билан тўлиб
боратганлиги сабабли уларни англаш, билиш учун ёшлар тафаккурини
ўзгартириш зарурлиги фалсафий таҳлил этилади. Бунинг учун ёшларда
муракккаб тафаккурни ривожлантириш зарурлиги, бунинг учун таълим
парадигмаларини янгилаш ва инновацион методологияларни қўллаш
зарурияти эпистемологик асосланади.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Жалалова Г.О Жалалова