Abu Homid G‘azzoliyning ma’naviy merosida ta’lim va tarbiya masalasi
pdf

How to Cite

Turanova, M. (2024). Abu Homid G‘azzoliyning ma’naviy merosida ta’lim va tarbiya masalasi. Confrencea, 3, 98–101. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1320

Abstract

Ilm o‘rganish uni amaliyotga joriy qilish hozirgi davr uchun muhim
masalalardan biri hisoblanadi. Har bir sohaga yetuk darajadagi kadrlar yetkazib
berish bilan birga nazariyot va amaliyotni jamlashni taqozo etadi. Kasb o‘rganish,
uning ahamiyati, farovon turmush poydevori sifatidagi mohiyati hamda va ilmga ega
bo‘lishning keng imkoniyatlari borasida azal-azaldan olimlar, tadqiqotchilat,
faylasuvlar juda ko‘plab asarlar yozishgan. Ana shunday farzand tarbiyasidagi ilm
va kasb-korning ahamiyati borasidagi qimmatli manbalardan biri Abu Homid
G‘azzoliyning “Ey farzand” asari hisoblanadi. Mazkur ma’naviy meros namunasi
farzandlarimiz ta’limi va tarbiyasida bugungi kunda ham dasturilamal bo‘la oladi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Mahliyo Turanova