ZAMONAVIY JAMIYATDA TIL MUAMMOSI
pdf

How to Cite

Djavotova, O. . (2024). ZAMONAVIY JAMIYATDA TIL MUAMMOSI. Confrencea, 3, 182–184. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1336

Abstract

Falsafiy tadqiqot obyekti sifatida tilning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va
ahamiyati, ilmiy-nazariy, mantiqiy-falsafiy mohiyati ochib beriladi. Ayniqsa, tilning konstruktiv
imkoniyatlari falsafiy tadqiqotlar doirasida tahlil etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Vaholanki,
kamolotga erishish, yuksak salohiyatli yoshlarni shakllantirish, mantiqiy tafakkur doirasini
kengaytirish, intellektual imkoniyatlarni oshirishda tilning ta’siri juda muhim sanaladi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Ohista Djavotova