OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA BOTANIKA FANIDAN “YUKSAK O‘SIMLIKLAR MODULI” NI O‘QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH MODELI
pdf

How to Cite

Saidmuratov, S. (2024). OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA BOTANIKA FANIDAN “YUKSAK O‘SIMLIKLAR MODULI” NI O‘QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. Confrencea, 5, 72–75. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1369

Abstract

Ushbi maqola o‘qitishning metodik tizimi elementlarini
muayyan mazmun bilan tо‘ldirish va xususiy-didaktik tamoyillariga asoslanib,
ta’lim jarayonining subyekt-obyekt munosabatlarini amalga oshirishni o‘z ichiga
oladi. Shuningdek, yuksak о‘simliklar modulini о‘qitishda keys stadi, nostandart
testlar, loyihalash kabi metod, vosita va texnologiyalardan tо‘g‘ri foydalangan
ravishda о‘quv jarayoni va о‘quv jarayonidan tashqari vaqtlarda talabalar bilan
о‘zaro munosabatda bо‘lish uchun qanday imkoniyatlarni ishga solish haqidagi
tahlillar maqolada aks ettirilgan

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Sh.X.Saidmuratov Saidmuratov