BOTANIKA FANIDAN “YUKSAK О‘SIMLIKLAR MODULI” NI O‘QITISHDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI
pdf

How to Cite

Saidmuratov, S. (2024). BOTANIKA FANIDAN “YUKSAK О‘SIMLIKLAR MODULI” NI O‘QITISHDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI. Confrencea, 5, 76–81. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1370

Abstract

Ushbi maqolada botanika fanini o‘qitishda kompyuter
texnologiyalarini qo‘llash dolzarbligi, talabalarning bilim olishi jarayonining
yangi bosqichiga ko‘tarilishi uchun telektron resurslardan samarali foydalanish
haqida, shuningdek, botanika fanini o‘qitishda pedagogik va axborot
texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha respublikamiz va jahon miqyosidagi
olimlarning ishlari tahlil qilingan. Bugungi kunda talabalarning kasbiy faoliyatga
tayyorlashga qo‘yilayotgan zamonaviy talablardan biri, o‘qitishda
kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish hisoblanadi. O‘qitish metodikasi,
texnika va audiovizual vositalarni takomillashtirish o‘qitish sifati hamda ta’lim
tizimini boshqarishga juda katta ta’sir ko‘rsatilishi maqolada aks ettirilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Sh.X.Saidmuratov Saidmuratov