EDUCATIONAL ISSUES IN THE WORKS OF EASTERN THINKERS
pdf

How to Cite

Omonov Sunnatillo Nodirovich, T. A. A. . . (2023). EDUCATIONAL ISSUES IN THE WORKS OF EASTERN THINKERS. Confrencea, 4(04), 166–169. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/533

Abstract

Maqolada Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiya, odob-axloq masalalaridagi
qarashlari, islomda bolalar tarbiyasi to'g'risida so'z yuritilgan. Shuningdek, Sharq
mutafakkirlarining ijodiy faoliyatidagi ta'lim-tarbiyaga oid yondashuvlar, g'oyalar,
qarashlarni yosh avlodning ongiga singdirishda tarbiya usullari va vositalarini bilish,
hayotda ulardan to'g'ri foydalanish pedagogik ta'lim jarayonida o'qituvchining
pedagogik mahoratidagi muhim xususiyatlardan biri ekanligi ochib berilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Tavakalov Alisher Akbaraliyevich Omonov Sunnatillo Nodirovich