“HARBIY PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA” FANINI O‘RGANISHDA MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYASINI AMALGA OSHIRISH USULLARI VA VOSITALARI
pdf

How to Cite

Nurmamatovich, D. S. . . (2023). “HARBIY PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA” FANINI O‘RGANISHDA MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYASINI AMALGA OSHIRISH USULLARI VA VOSITALARI . Confrencea, 11(1), 104–112. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/984

Abstract

Muammoni umumiy ma’noda bayon qilish va uning muhim ilmiy va
amaliy muammolar bilan bog‘lanishi. Jamiyatning yangilanishi hamda o‘rta
kasb-hunar va oliy ta’limning maqsad va vazifalarining o‘zgarishi sharoitida
shaxsning, jumladan, uning intellektini, ijodkorlik elementlarini namoyon etish
qobiliyatini, qobiliyatlari va tafakkur qobiliyatlarini har tomonlama
rivojlantirish birinchi o‘ringa to‘radi. Ta’lim turli xil ta’lim texnologiyalari
orqali amalga oshiriladi

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Durmenov Shuxratjon Nurmamatovich