Sezgi funksiyalarining buzilishlari.
pdf

How to Cite

Umarova, . S. . (2023). Sezgi funksiyalarining buzilishlari . Confrencea, 12(12), 33–40. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1043

Abstract

Ushbu maqolada sezish oddiy psixik bilish jarayoni hisoblanib, moddiy
qo’zg’atuvchilarning muayyan retseptorlarga bevosita ta’sir etishi orqali mavjud
olamdagi narsa va hodisalarning ayrim xususiyatlarini, shuningdek, inson
organizmining ichki holatlarini aks ettirishdan iborat ekanligi haqida fikr bildirilad

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 S.M. Umarova