Vol. 12 No. 12 (2023): England Conference 2023
England Conference 2023

Articles

Umarova Dildora
776-778
DIGITAL MEDIA AND TV TECHNOLOGIES
pdf
N.A. Iminova G.A. Akramova
2-5
THE ROLE OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
pdf
Багбекова Лайло Кадирбергеновна Мадаминова Хилола Маткаримовна
6-11
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
pdf
Boranova Navroʻza Marhamiddin qizi
12-19
OLG’I (FRITILLARIA SEWERZOWII REGEL) O’SIMLIGINING MORFOLOGIYASI, TARQALISHI HAMDA O’SIMLIKNING O’RGANILGANLIK DARAJASI
pdf
Karimova Rayhona
20-24
TYPOLOGICAL APPROACH TO TEACHING QUALITY LEVELS OF THE UZBEK LANGUAGE IN FOREIGN LANGUAGE GROUPS
pdf
Rakhmonova Maftuna Azamatjon kizi
25-31
THE FUNDAMENTAL PURPOSE AND TASKS OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
pdf
S.M. Umarova
33-40
Sezgi funksiyalarining buzilishlari.
pdf
S.M. Umarova
41-47
ZO’RAYIB BORUVCHI MUSHAK SISTEMASI KASALLIKLARI
pdf
Muzaffar Kurbanov
48-52
GENDER ASPECTS OF MANAGING THE PEDAGOGICAL TEAM
pdf
Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon Qizi
53-60
KOGNITIV JARAYONLARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI
pdf
Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon Qizi
61-69
ESHITISHIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARNING RUHIY RIVOJLANISHI QONUNIYATLARI
pdf
Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon Qizi
70-78
BO’LAJAK LOGOPEDLARNI MAXSUS MAKTAB BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TUZATISH ISHLARINI USULLARI
pdf
Хонбабаева Мадинабону Аскаржон кизи
79-88
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
pdf
Khanbabayev Shokhrukhbek Dilshodjon o’g’li
89-93
Of national and general cultural competencies in students based on a competent approach importance
pdf
Ziroat Anvarovna Xolmatova
94-101
БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ДИАГНОСТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР ТАҲЛИЛИ
pdf
Oppoqxo‘jayev Xojixuja Azimjon o‘g‘li
102-108
BOLALARDAGI NUTQIY RIVOJLANISHNING BUZILISHLARI VA NUTQNING TO`LIQ RIVOJLANMAGANLIGI
pdf
Oppoqxo‘jayev Xojixuja Azimjon o‘g‘li
109-116
NUTQNING NORMAL VA NUQSONLI RIVOJLANISHIDA KUZATILADIGAN NUTQIY FUNKTSIYALARNING TAHLILI.
pdf
Mirzalieva Dilfuza Saminovna
117-121
USE OF INTERACTIVE METHODS IN UNIVERSITIES
pdf
Mirzaliev Tolibjon Ganievich
122-127
STUDYING PHRASEOLOGY IN UNIVERSITIES
pdf
Ziroat Anvarovna Xolmatova
128-133
INNOVATSION OMIL ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMINING BOSH XUSUSIYATLARIDAN BIRI SIFATIDA
pdf
Ziroat Anvarovna Xolmatova
134-140
SHARQ MUTAFAKKIRLARINING SOG`LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHGA DOIR PEDAGOGIK QARASHLARI
pdf
Ziroat Anvarovna Xolmatova
141-147
БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ДИАГНОСТИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА
pdf
Oppoqxo‘ja yev Xojixuja Azimjon o‘g‘li
148-155
LEGAL AND REGULATORY BASIS OF INCLUSIVE EDUCATION
pdf
Oppoqxo‘jayev Xojixuja Azimjon o‘g‘li
156-161
BOLALARDA DIQQATNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.
pdf
Oppoqxo‘jayev Xojixuja Azimjon o‘g‘li
162-168
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA DIQQATINING TURLARI VA XUSUSIYATLARI.
pdf
Oppoqxo‘jayev Xojixuja Azimjon o‘g‘li
169-175
NUTQI TO’LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALAR BILAN ISHLASHDA LOGOPEDIK RITMIKANING AHAMIYATI
pdf
Багбеков а Лайло Кадирбергеновна Джуманиязова Малика Кодировна
176-179
ПОНЯТИЕ АНИМАЦИИ И ЕЕ ВИДЫ
pdf
Boymurodova S.I
180-184
Methodology of an innovative approach to effective organization of mother tongue lessons in primary grades
pdf
Boymurodova S.I Omonova B.I
185-188
Methods of effectively organizing reading literacy lessons for primary school students
pdf
Boymurodova S.I Salimova M.X
189-192
The role of interactive methods in improving the effectiveness of primary education
pdf
umabayeva M.R Boymurodova S.I
193-196
Theoretical foundations of the formation of creative abilities of primary school students
pdf
Khurshida Salimova Yunusovna Usmanova Zulfiya Ilhomovna
197-200
EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF BOOKS FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN
pdf
Jabborova Aziza Babirovna Usmanova Zulfia Ilhomovna
201-204
USING PISA TASKS TO IMPROVE STUDENTS' MATHEMATICAL LITERACY
pdf
Zulfia Usmanova Zulfia Ilhomovna
205-208
THE CONTENT OF THE CONCEPT OF STUDENT MATHEMATICAL LITERACY
pdf
Temirkulova Maftuna Yunusovna Rakhimova Nargiza Mekhriddinovna
209-213
The method of organizing modern approaches to teaching the concept of fractions and fractions
pdf
Rakhimova Nargiza Mekhriddinovna, Samatova Mokhigul Otakulovna
214-217
MODERN IN TEACHING THE CONCEPT OF PROPORTION AND FRACTION EFFECTIVENESS OF APPROACHES
PDF
Davronova Zarina
218-221
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF TEACHING STUDENTS TO THINK LOGICALLY
pdf
G. Burkhonova M.M. Kasimova
222-228
THE ROLE OF PROBLEMS IN TEACHING FIRST GRADERS TO THINK CREATIVELY
pdf
Y.A. Shoyeva Shoyeva
229-231
USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY CLASS MATHEMATICS LESSONS
pdf
Nozima Tursunova Nozima Ilhomovna
232-235
METHODS AND MEANS OF FORMING SKILLS IN TECHNOLOGY
pdf
Lailo Ochilova Lailo Temirovna
236-240
METHODS FOR SOLVING CRITICAL PROBLEMS IN MATHEMATICS LESSONS
pdf
Lola Eliboyeva Lola Suleimanovna
241-245
THE USE OF INDEPENDENT WORK IN IMPROVING THE ACTIVITY OF UNDERGROUND STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL
pdf
Nigina Ismatova Nigina Bakhodirovna
246-250
AN INTEGRATIVE APPROACH IS THE MAIN FACTOR IN THE FORMATION OF A TEACHER’S PERSONALITY
pdf
Karomatova Raxima Baxodirovna Rajabova Lobar Choriyevna
251-257
STEAM TA’LIMIDAN AMALIY ISHLARNI TASHKIL QILISH METODIKASI
pdf
Do'smurod Khudaykulov
258-262
THE IDEA OF PATRIOTISM IN THE "TIMUR TRAPS"OF SAHIBQIRAN AMIR TEMUR
pdf
Dilshoda Gafurova Ramazanovna
263-267
ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION MANAGEMENT METHODS IN UNIVERSITIES
pdf
Nurullayeva Xosiyat Gadayev Asliddin
268-270
MEDICAL ANATOMY OF THE NECK ABOUT INTERVENTIONS IN THE NECK AREA
pdf
Maftuna Ermamatova
271-274
THE NEED TO DEVELOP LOGICAL THINKING IN STUDENTS OF GRADES 10-11
pdf
Nilufar Isamitdinova
275-286
The princeples of timely diagnosis of thyroid pathology in patients with rheumatoid arthritis and autoimmune thyroiditis
pdf
Sherzod Pirmatov
287-291
THE FUNCTION OF THE COLON IS PART OF THE TERMINAL IN XOLEDOX FINGERS AND TWELVE PATIENTS WITH IMPAIRED FAT NIPPLE INTEROPERASION AT CHOLEDOCHOSCOPY USED FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT ALLOW.
pdf
Gulchehra, Jahongir Nazarova, Xusanjonov
292-294
Research of logistics activities in the field of service (on the example of Uzbekistan Post JSC)
pdf
Gulchehra, Jahongir Nazarova, Xusanjonov
295-297
Logistics activities in the field of service (on the example of Uzbekistan Post JSC)
pdf
Дилором, Севинч , Дарья Нуримова, Хакимова, Букреева
298-303
ПАТОЛОГИИ ЗРЕНИЯ
pdf
Ажиева З.Б. Ажиева
304-309
ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
pdf
Букреева Дарья Андреевна Хакимова Севинч Санжаровна Нуримова Дилором Мажидовна
310-315
ПАТОЛОГИИ ЗРЕНИЯ
pdf
Nigora , Jasmina Adizova, Shavkatova
316-319
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini savod o‘rgatish davrida nutqini o‘stirish
pdf
Y.A. Shoyeva Shoyeva
320-322
USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY CLASS MATHEMATICS LESSONS
pdf
Umarova Zulfiya Bahriddin qizi
323-325
METRIZABILITY AND SUBMETRIZABILITY FOR POINT-OPEN, OPEN-POINT AND BI-POINT-OPEN TOPOLOGIES ON C(X, Y
PDF
Maxmudov Xurshid
326-331
Maxsus yordamga muxtoj bolalar oilalari bilan olib boriladigan psixoterapevtik ish
pdf
Maxmudov Xurshid
332-337
Rivojlanishida nuqsoni mavjud bolalar oilalarida oilaviy munosabatlarning rivojlanishi davrlari
pdf
Maxmudov Xurshid
338-342
Maxsus yordamga muxtoj bolalar va o’smirlarni ijtimoiy reabilitatsiyasida oilaning roli.
pdf
Madinaxon Maxmudova
343-347
Maxsus ta'lim muassasasi tarbiyachisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy ahamiyati
pdf
Maxmudova Madinaxon, Akramova Zeboxon
348-353
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni mavjud bolalarni atrof-olam bilan tanishtirishning o’ziga xos jarayonlari
PDF
Maxmudova Madinaxon, Sattorova Sitarabonu
354-358
Nutqiy muammolari mavjud bolalarning ruhiy rivojlanishining o’ziga xos jihatlari
PDF
Maxmudova Madinaxon, Shokirova Nargiza
359-365
Bola nutqining normal rivojlanishida nutq faoliyatining fiziologik ahamiyati
PDF
axmudova Madinaxon Sobirxonovna, Raxmonalieva Muzayyanaxon
366-370
Raqamli Autizm sindrom bolalarda kognitiv jarayonlar buzilishlarining psixologik omili sifatida
PDF
Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna, Tilovmurodova Mohlaroyim
371-375
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalar bilan logopedik mashg'ulotlarni tashkil etishda milliy ertaklarning ahamiyati
PDF
Khakimboeva K.A
376-382
ECTOPIC PREGNANCY: RESTORATION OF FERTILITY
pdf
Maxsudov Muxammadjon Muxtorjon o‘g‘li
383-386
LEGAL PROBLEMS IN THE ORGANIZATION OF SPORT COMPETITIONS AND PROSPECTS FOR THEIR SOLUTION.
PDF
Chuliyeva Marxabo To`rayevna
390-394
TECHNOLOGY MATRICARIA CHAMOMILLA L.
PDF
Dilnoz Jo’rayeva Raxmidinovna
395-399
Boshlаng‘ich sinf texnologiya dаrslаridа fаnlаrаro inkorpаrаtsion bog‘liqlikni tа’minlаshning nаzаriy аsoslаri
PDF
Akhtamov B., Saidhanova V.
400-405
FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF FAMILY LAW AS A THEORETICAL SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM
PDF
Umarkulova K.B
406-413
PREPARING FUTURE TEACHERS FOR EDUCATIONAL ACTIVITY BASED ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES.
PDF
Nugmanova U.B.
414-417
ETHNIC HARMONY, RELIGIOUS TOLERANCE AND YOUTH EDUCATION
PDF
Khikmatov G.L., Melikov A.M.
418-423
DEVELOPING THE CITIZENSHIP POSITION OF FUTURE TEACHERS BASED ON PERSONAL ORIENTED EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
PDF
Turdiev B.S., Mirzakarimov.A.A., Qurbonov T.Sh.
424-429
THE ROLE OF LEGAL EDUCATION IN EDUCATIONAL REFORM
PDF
Teshaboeva Feruza Raximovna, Eminjonova Vaziraxon Abdulaziz qizi, Ergasheva Feruzaxon Ixtiyor qizi, Erkaboyeva Dilnuraxon Damirjon qizi, Mamatova Dinoraxon Ulug‘bek qizi
430-434
Ona sog’ligi bola salomatligi garovidir
PDF
Teshaboeva Feruza Raximovna, G‘ulomjonova Azizaxon Shuxratjon qizi, Madaminova Umidaxon Faroxiddin qizi, Bekmirzayeva Nigora Muzaffar qizi, Arabboyeva Mohidil Rizamatjon qizi
435-441
Oliy ta’limda modullarni o’qitish jarayonida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning usul va vositalari
PDF
Teshaboeva Feruza Raximovna, Turdaliyeva Mukambarxon Shuxratjon qizi, Xamroliyeva Gulxumorxon Xabibullo qizi, Abdimuminova Muxlisa Abdimuminovna, Axmadjonova Muazzam Avazbek qizi
442-447
O’zbekistonda oliy ta’lim sohasini rivojlantirishda ilg’or xorijiy tajribalardan foydalanish
PDF
Qaxramonova Dilsozaxon Ilyosbek qizi Ne’matullayeva Gulzora G‘anijon qizi Rustamova Xushnida Jahongir qizi Tojiboyeva Yulduzxon Dilshod qizi Teshaboeva Feruza Raximovna
448-452
Oliy ta’limda ma’ruza mashg’ulotlarini samarali tashkil etish tamoyillari.
pdf
Usmonjonova Saodatkhan Mirzakhamdamovna Teshaboeva Feruza Rahimovna
453-460
Scientific theoretical basis of organizing corrective developmental education for children with autism syndrome
pdf
SATTOROVA DILDORA MIRZAAKBAROVNA RAKHIMOVA KHURSHIDAKHAN SADIKOVNA
461-468
THE FIRST INSTITUTIONS OPENED FOR THE DEAF IN THE HISTORY OF DEAF PEDAGOGICS. THE IMO SIGN AND ORAL EDUCATION SYSTEM IS IMPLEMENTED FOR THEM
pdf
Marajabova Mohiraxon Mamasafi qizi Raximova Xurshidaxon Sadikovna
469-477
RUXIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNING TAFAKKUR XUSUSIYATLARINI O’RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI
pdf
DAUGHTER OF AMATJANOVA MOKYNUR OIBEK RAKHIMOVA KHURSHIDAKHAN SADIKOVNA
478-484
FORMATION OF WRITTEN SPEECH OF CHILDREN WITH HEARING DEFECTS IN INCLUSIVE EDUCATION
pdf
Tilovmurodova M. Mahmudova S. Xovodillayev Murodjon
485-491
NUTQI TO’LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALARNI NUTQINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI
pdf
Abduaxatova S Akramova Z M.X.Xovodillayev
492-499
Nutqida nuqsoni bo’lgan bolalar psixologik – pedagogik xusiyatlari
pdf
Nargiza Anvarova
500-502
Positional changes in vowel phonemes of modern Russian and Uzbek languages
pdf
Laylo Kadirova
503-517
ANALYSIS OF METHODS TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY OF DIGITAL BROADCASTING
pdf
Hojiyev Oybek Odinayevich To‘yqulov Qobil Salimovich, Amonova Dilnora Maxmudovna
518-522
AVTOMOBIL VA UNING ATROF MUHITGA TA’SIRI
pdf
Rokhat Butanbaevna Atadjanova
523-527
STRUCTURE AND CONTENT OF LEXICAL COMPETENCE
pdf
Gulzoda San’at qizi G’ayratova
528-535
YANGILANGAN KONSTITUTSIYA – TARAQQIYOTIMIZ QOMUSI
pdf
Yosinbek Ramzjonovich. Xasanaliyev
536-541
KONSTITUTSIYA — TARAQQIYOT GAROVIDIR
pdf
Olimov. X. A. Olimov. X. A.
542-547
RATIONAL USE OF VISUAL LEARNING TOOLS IN BIOLOGICAL EDUCATION
pdf
Erkinova Maftuna Mirzakhmedova Nargiza Dilmurodovna
548-551
Use of macros in the Microsoft Office package
pdf
Gulshad Ubaydullayevna Sadullayeva
552-558
Content of development of students' lexical competences in the pedagogical process
pdf
Asadov Abdugani Azizbek ugli.Ghulamova Dilbar Rasul kizi Muhammadiyev Samariddin Boymurad ugli
559-562
Topological games
pdf
Boltayeva Gulsevar Xoldoraliyeva Raʼno Tursunova Mashhura Abdurahimova Munisa Meliqoʻziyeva Shahzoda Turgʻunboyeva Zulxumor Ibrohimjon qizi
563-571
JAHON MAMLAKATLARI TA’LIMINING TASHKIL ETILISHI VA TARAQQIYOTI MASALALARINING TAVSIF ETILISHI
pdf
Munira Ibragimovna Tukhtasinova
572-576
DETERMINE THE EFFICIENCY OF IMPROVING THE MECHANISMS OF USING INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS (PIRLS) IN INCREASE OF EDUCATIONAL EFFICIENCY IN PRIMARY CLASSES, ANALYSIS OF THE RESULTS.
pdf
OLIMJONOVA MOXICHEXRA TOSHKENBOYEVA NAFOSATXON XAMDAMOVA AFRUZAXONIM MUHTOROVA MAFTUNA
577-588
BО‘LAJAK DEFEKTОLОGLARNI ОILA BILAN ISHLASHGA TAYYОRLASHNING NAZARIY ASОSLARI
pdf
Sherzod Elmuratovich Sultanov
589-598
ON THE BASIS OF COMPETENCE, THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND MORAL QUALITIES IN FUTURE TEACHERS
pdf
Shohruh Tojimahammetov
599-6.2
4 PSYCHOLOGICAL TEMPERAMENTS IN ‘ACTION’
pdf
Umida Kakhramonova
603-611
Prospects of improving the integration of science, education, and production in the training of competitive personnel
pdf
Iqbol Savriyeva
612-617
CURRENT STATE OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
pdf
Sadoqat A Nurumbetova
618-622
Cases to be proven when investigating crimes related to extremism
pdf
Nozigul Aslonova
623-626
TEACHING MODERN ENGLISH TODAY
pdf
Alevtina, Shoxjahon Muradova, Zaynobiddinov
627-634
ANALYSIS OF CLOUD INFRASTRUCTURE AS A SERVICE-IaaS
pdf
Svetlana , Alevtina , Saddam Sadchikova, Muradova, Samigov
635-640
ANALYSIS OF FOG COMPUTING TECHNOLOGIES
pdf
Dildora Abidova
641-648
SYSTEMATIC REVIEW: EFFECTS OF INDUSTRIAL NOISE ON HEARING
pdf
Ugilxon Suleymanova
649-653
THE EMERGENCE OF EARLY CHAMBER PERFORMANCE
pdf
Nadira,Marguba, Shamil , Baxodir Таshpulatova Akbarova , Mukhsinov , Sharipov
654-657
INFORMATION TECHNOLOGY AND PROGRAMMING LANGUAGE
pdf
MARJONA XO‘SHBOQOVA , Raxmatullayeva
658-660
DORIVOR GULHAYRINING TUZILISHI VA XUSUSIYATLARI.
pdf
Shahribonu, NilufarT Musulmonova,Babajanova
661-665
SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN L1 AND L2 LANGUAGE ACQUISITION
pdf
Nozigul Aslonova
666-668
TEACHING MODERN ENGLISH TODAY IN DIFFERENT COUNTRY
pdf
Ravshan Mardonov
669-680
TRANSFORMATION OF UNIVERSITY EDICATION WITH BUSINESS IN MODERN CONDITIONS
pdf
Umida Abirova
681-684
GENDER EQUALITY IN THE NEW UZBEKISTAN - TRENDS FOR INCREASE OF WOMEN'S LEGAL CULTURE
pdf
Umida Abirova
685-691
TECHNOLOGIES OF PREPARING YOUNG PEOPLE FOR THE FAMILY IN SOCIO-PEDAGOGICAL COOPERATION OF STATE AND NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS
pdf
Usmonkul Khaydarov
692-695
TYPES OF EDUCATION AND FORMS OF ORGANIZATION OF EDUCATION
pdf
Zuhra Maksetova
696-698
JOINT (MULTIVARIABLE) DIFFERENTIAL EQUATIONS
pdf
Muhammadiyev Toxir Sobirova Dildora Ravshanovna
699-701
CAUSES AND CONSEQUENCES OF DIABETES
pdf
Жалолиддин Хайрутдинов
702-706
RISKS AND TYPES OF RISKS IN ENTREPRENEURSHIP
pdf
Рахмонов О.Р , Нуримова Д.М. Абдукадирова Х.Н. Хафизова Ш.Дж. Саъдуллаев С.Н.
707-711
АНАТОМИЯ И БИОМЕХАНИКА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА: ПРИМЕНЕНИЕ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
pdf
Рахмонов О.Р , Нуримова Д.М. Хамидова М.А , Тошпулатова Д.Б , Хамидов О.У.
712-718
КЛИНИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ ИЗ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ И ИЗ ГРЕБНЯ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ В ХИРУРГИИ РЕКОНСТРУКЦИИ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ
pdf
Kilichev Umid Ibadullaevich
719-723
IMPROVEMENT OF FREIGHT TRANSPORTATION IN RAILWAY TRANSPORT
pdf
Islamov Soxib Yaxshibekovich Isroilov Sardorbek Uktamjon o'g'li, Muxsinov Aslbek Uchqun o'g'li
752-755
DEVELOPMENT OF RESOURCE-EFFICIENT TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF OMIXTA FEED FROM PECTIN-RICH RAW MATERIALS
pdf
Islamov Soxib Yaxshibekovich Isroilov Sardorbek Uktamjon o'g'li Muxsinov Aslbek Uchqun o'g'li
756-759
DEVELOPMENT OF RESOURCE-EFFICIENT TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF OMIXTA FEED FROM PECTIN-RICH RAW MATERIALS AND DISCUSSIONS
pdf
Askaraliyev Odilbek Ulugbek ugli
766-771
METHODS OF INTEGRATION OF INTELLIGENT DECISION-MAKING SUPPORT INTO ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEMS (ON THE FIELD OF TAX AUTHORITIES)
pdf
Askaraliyev Odilbek Ulugbek ugli Mamatqulov Qosimjon Nasriddin ugli
772-775
DEVELOPMENT OF A RATIONAL MANAGEMENT ALGORITHM FOR DATA PROCESSING AND DECISION-MAKING SUPPORT IN THE CORPORATE INFORMATION SYSTEM OF TAX AUTHORITIES
pdf
Chinaliyeva Ayjamal Bakhitjanovna
781-785
THE IMPORTANCE OF INDIVIDUALIZED EDUCATION IN IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IS DISCUSSED PRESENTING OPINIONS AND OBSERVATIONS
pdf
Chinaliyeva Ayjamal Bakhitjanovna
786-790
THE IMPORTANCE OF EDUCATION IN ENHANCING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN THE INITIAL GRADES IS EMPHASIZED
pdf