Nutqida nuqsoni bo’lgan bolalar psixologik – pedagogik xusiyatlari
pdf

How to Cite

M.X.Xovodillayev, A. S. A. Z. (2023). Nutqida nuqsoni bo’lgan bolalar psixologik – pedagogik xusiyatlari. Confrencea, 12(12), 492–499. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1116

Abstract

Bolaning nuti kattalar nutqi asosida rivojlanib boradi. Nutqining to’g’ri
shakllanishi atrofdagilar nutqiga, nutqiy tajribaga, to’g’ri nutq muhiti va ta’limtarbiyaga bog’liq. Nutq tug’ma qobiliyat emas, balki hayot davomida bolaning
jismoniy va aqliy rivojlanishi bilan parallel ravishda shakllanib boradi.
Nutq buzilishlarini o’rganish, tushunish uchun bola nutqining normal

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Abduaxatova S Akramova Z M.X.Xovodillayev