KONSTITUTSIYA — TARAQQIYOT GAROVIDIR
pdf

How to Cite

Xasanaliyev, . Y. R. (2023). KONSTITUTSIYA — TARAQQIYOT GAROVIDIR. Confrencea, 12(12), 536–541. Retrieved from https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/1122

Abstract

Ushbu maqolada, konstitutsiya taraqqiyot garovi haqida fikr
mulohazalar yuritiladi. Har qanday millatning Konstitutsiyasi boshqaruv binosi
barpo etiladigan poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bu taraqqiyot, farovonlik va asosiy
huquqlarni himoya qilish yo'lini belgilash uchun xalq tomonidan tuzilgan tantanali
garov, ahddir. Rivojlanayotgan jamiyat sharoitida Konstitutsiya hal qiluvchi rol
o'ynaydi, millat taqdirini shakllantiradi va o'z fuqarolari uchun yo'l ko'rsatuvchi
nur bo'lib xizmat qiladi. Konstitutsiya va jamiyat taraqqiyoti o'rtasidagi simbiyotik
munosabatlarni o'rganib chiqadi va ushbu asosiy hujjat qanday qilib taraqqiyot
garoviga aylanishini tasvirlaydi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Yosinbek Ramzjonovich. Xasanaliyev